สิงหาคม 29, 2554

ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป


ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป ( interpreting data and making conclusion)  การตีความหมายข้อมูล คือ การแปรความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ ในการตีความหมายข้อมูลจะต้องใช้ทักษะอื่น ๆ ประกอบด้วย  เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการคำนวณ  ทักษะการลงความเห็น  เป็นต้น ส่วนการลงข้อสรุป  เป็นการสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด 
ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  เป็นความสามารถในการบรรยายความหมายของข้อมูลที่ได้จัดกระทำ และอยู่ในรูปแบบที่ใช้ในการสื่อความหมายแล้ว ส่วนการลงข้อสรุป คือ ความสามารถในการตีความหมายข้อมูล แล้วนำสู่การระบุความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรศึกษาได้เป็นความรู้ใหม่
พฤติกรรมที่แสดงว่ามีทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปจะมีความสามารถ ดังต่อไปนี้
1.  แปลความหมายหรือบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลได้ (ทักษะการตีความหมายข้อมูล)
2.        บอกความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีอยู่ได้ (ทักษะการลงข้อสรุป)
ตัวอย่างเช่นหวังว่านักเรียน ม.1/16  ปี 2554 คงจะเข้าใจนะจ๊ะ  แล้วอย่าลืมส่งการบ้านทุกศุกร์....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น