สิงหาคม 29, 2554

ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ


ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   ( Operational defining of the variable ) การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  หมายถึง  การกำหนดความหมายและขอบเขตของคำต่าง ๆ ให้เข้าใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดได้   โดยการบรรยายในเชิงรูปธรรม
  หลักสำคัญในการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  คือ  จะต้องกำหนดนิยามในลักษณะที่ว่า
-          ต้องทำความสามารถอะไร
-          ต้องปฏิบัติอย่างไร
-          จะสังเกตอะไรจากการทดลองหรือสำรวจ
การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการจะแตกต่างจากการกำหนดนิยามทั่ว ๆ ไป เพราะการกำหนดนิยามทั่ว ๆ ไป เป็นการให้ความหมายของคำหรือข้อความอย่างกว้าง ๆ ส่วนการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ เป็นการกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกันสามารถสังเกตและวัดได้ในสถานการณ์นั้น ๆ เช่น  การให้นิยามของก๊าซออกซิเจน
                นิยามทั่ว ๆ ไป
                ออกซิเจนเป็นก๊าซที่มีเลขอะตอมเท่ากับ 8 และมวลอะตอมเท่ากับ 16 (ทุกคนเข้าใจตรงกันแต่สังเกต และวัดไม่ได้)
                นิยามเชิงปฏิบัติการ
                ออกซิเจนเป็นก๊าซที่ช่วยในการติดไฟ  เมื่อนำก้อนถ่านที่คุแดงแหย่ลงไปในก๊าซนั้นแล้วก้อนถ่านนั้นจะลุกเป็นเปลวไฟ (ทุกคนเข้าใจตรงกัน สังเกตและวัดได้)
พฤติกรรมที่แสดงว่าเกิดทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการจะต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้
กำหนดความหมายและขอบเขตของคำหรือตัวแปรต่าง ๆ  ให้สังเกตและวัดได้
เช่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น